Tietosuoja

Päivitetty 5.4.2019

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Jalkahoitola Varvaspisteen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Jalkahoitola varvaspiste
Kauratie 3, 45740 Kuusankoski
050 3432 999

Rekisterin yhteyshenkilö
Sonja Hasu
Kauratie 3, 45740 Kuusankoski
050 3432 999
sonja@jalkahoitolavarvas.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan ajanvaraamisessa ja yhteydenpidossa asiakkaan kanssa, sekä laskutusta varten. Henkilötietojen käsittely on tarpeellinen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä asiakirjoihin asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, sekä puhelinnumero.
Alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.
Jalkahoidon turvallista toteuttamista varten tarpeelliset esitiedot, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat tai terveysriskit.
Hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Mistä henkilötiedot saadaan
Yhteystiedot ja esitiedot kerätään henkilökohtaisesti asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan. Hoitoa koskevat tiedot syntyvät omassa toiminnassa.

Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000).

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytyspaikka
Tiedoista syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Jalkahoitola Varvaspiste. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.
Tietojen säilytysosoite: Kauratie 3, 45740 Kuusankoski

Rekisteröidyn oikeudet (EU 2016/679)
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Ota asiassa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Ota asiassa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.
Henkilörekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin, jolloin rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojaan.
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Ota asiassa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.